Verhalen

25-04-2016 Pioniervogels weer welkom in Het Waterrijk

Verliefde kluten, foto: Koos Dansen

Wie tussen de Linge en Arnhem Rijkerswoerd over het RijnWaalpad fietst, kijkt ten zuiden van het tankstation aan de A325 in oostelijke richting uit over de waterberging van Het Waterrijk. Deze is afgelopen jaren door aannemer Van de Wetering ontgrond, dus uitgegraven, om in extreem natte tijden veel water te kunnen opvangen. Tegelijk wordt rietmoeras ontwikkeld waar typische rietvogels, zoals kleine en grote karekiet en roerdomp, zich thuis voelen.

De eerste jaren is zo’n kaal slik- en kleigebied vooral aantrekkelijk voor pioniervogels en steltlopers. Soorten die voedsel komen zoeken en soms ook broeden op dynamisch nieuw land waar de plantengroei nog op gang moet komen. Kluten, bergeenden, sterns zoals visdieven, kleine, bontbekplevieren en strandplevieren koloniseren als eerste nieuwe door de zee en rivier gevormde platen en zandbanken. Maar ook door de mens met graafmachines en zandopspuitingen gecreëerd nieuw land kan heel uitnodigend zijn voor zulke soorten. En ook voor weidevogels als kievit, tureluur, grutto, wulp en scholekster, die vooral aangrenzend broeden, maar hier in de plasdraszones, voedsel, zoals kleine kreeftjes, slakjes, wormpjes en vooral ook rode muggenlarven van de dansmug in overvloed vinden. En in delen met dieper water zien wij reigers en aalscholvers die op vis af komen.

In Het Waterrijk zullen de ontgrondingen, gevolgd door aanleg van rietvelden, aan weerszijden van de A325 de komende jaren opschuiven van oost naar west en volop het landschap en daarmee de flora en fauna bepalen. Steeds weer zullen we pioniersvogels en andere steltlopers zien komen, gaan en opgevolgd worden door rietvogels. Het zag het dit voorjaar naar uit dat het deel van de waterberging dat direct grenst aan het RijnWaalfietspad versneld door de pioniers prijsgegeven zou moeten worden door de inplant van wilgen. Maar toen de onderaannemer die dit zou doen vertraging opliep, hadden zich begin april verspreid over de hele waterberging al een twintigtal broedlustige kluten gevestigd en ook de nodige kleine plevieren en kieviten. Daarnaast foerageerden er weer grutto’s, tureluurs en – vaak verborgen in de jonge rietbeplanting – watersnippen.

In samenspraak tussen het projectbureau van Lingezegen, hoofdaannemer Van de Wetering en de Vogelwerkgroep Arnhem die de vogels monitort, is daarop besloten de wilgenaanplant uit te stellen en over het broedseizoen 2016 heen te tillen. Ga er dit voorjaar vooral eens kijken, neem als het kan een verrekijker mee en waan u wat de vogels betreft min of meer aan de rand van een Waddeneiland of onze Zuid-Hollandse Zeeuwse Delta.

 

Koos Dansen,
Vogelwerkgroep Arnhem

 

Trefwoord(-en): , ,

Agenda

nieuwsbrief

nieuwsbrief

facebook

facebook-vind-ons-leuk

Reacties zijn gesloten.

×