logo

Privacyverklaring

1. Inleiding

Park Lingezegen is een nieuw landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen. Het is aangelegd als recreatiegebied voor de 160.000 huidige en toekomstige bewoners van deze regio. Ook is er veel ruimte voor water, landbouw, natuur en cultuur. De Parkorganisatie Lingezegen wil bewoners en ondernemers informeren over de werkzaamheden, nieuwe ontwikkelingen en activiteiten die in Park Lingezegen plaatsvinden. Daarvoor maakt zij gebruik van persoonsgegevens.

2. Verzamelen van persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens van onze eigen medewerkers en personen die contact hebben met de Parkorganisatie. Meer specifiek verzamelen wij persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • nieuwsbrieven en correspondentie over activiteiten in Park Lingezegen,
  • het bijhouden van eigen personeelsadministratie,
  • eigen bedrijfsvoering,
  • marketingdoeleinden, waaronder begrepen de werking van de website.

 

De grondslag voor deze gegevensverwerkingen is het gerechtvaardigd belang dat Park Lingezegen heeft om reguliere bedrijfstaken uit te voeren. Wanneer wij van mening zijn dat deze grondslag niet toereikend is, vragen wij uitdrukkelijke toestemming aan de betrokkene om zijn gegevens te verwerken. In het geval van de personeelsadministratie is er ook vaak een wettelijke plicht die ons verplicht om persoonsgegevens te verzamelen of te delen met andere partijen, zoals de Belastingdienst.

Ons uitgangspunt bij het verzamelen van persoonsgegevens is altijd dat wij niet meer gegevens vragen dan wij nodig hebben en dat wij de gegevens niet langer bewaren dan nodig is.

3. Delen van persoonsgegevens met derden

Park Lingezegen kan persoonsgegevens van personen die voor de Parkorganisatie werken delen met andere partijen. Dat zijn bijvoorbeeld:

  • overheidsinstanties (zoals de Belastingdienst),
  • leveranciers.

 

Het delen van persoonsgegevens met derden doen wij alleen wanneer wij daar een gegronde reden voor hebben. Die kan liggen in het uitvoeren van de overeenkomst met personen die voor Park Lingezegen werken, toestemming van de betrokkene, een wettelijke plicht of publieke taak. Voordat wij persoonsgegevens delen, informeren wij altijd de persoon om wie het gaat, tenzij de wet ons dat verbiedt. Park Lingezegen geeft geen persoonsgegevens door aan partijen die buiten de Europese Unie gevestigd zijn.

4. Privacyrechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens Park Lingezegen over u heeft verzameld? Wilt u uw persoonsgegevens laten wijzigen of wilt u dat uw persoonsgegevens niet langer bekend zijn bij Park Lingezegen? Stuurt u dan een onderbouwd verzoek aan de Parkorganisatie. Om er zeker van te zijn dat u bent wie u zegt dat u bent, zullen wij u vragen om zich te legitimeren. Wij proberen binnen vier weken tegemoet te komen aan uw verzoek. Als wij hiervoor meer tijd nodig hebben laten wij u dat zo snel mogelijk weten.

Voor bepaalde gegevens die Park Lingezegen heeft verzameld geldt een wettelijke bewaartermijn. Dit betekent dat wij sommige gegevens niet mogen verwijderen. het kan ook beteken dat gegevens na afloop van die bewaartermijn weggegooid worden, waardoor wij deze niet meer aan u kunnen verstrekken.

5. Beveiliging

Park Lingezegen beschermt uw persoonsgegevens met technische maatregelen, maar ook door duidelijke afspraken te maken met haar medewerkers en partijen met wie Park Lingezegen samenwerkt. Persoonsgegevens zijn zo niet alleen beschermd tegen diefstal en inbreuk van buitenaf, maar wij zorgen er ook voor dat alleen die medewerkers de gegevens inzien die de gegevens nodig hebben voor hun werk.

Park Lingezegen verkoopt geen gegevens aan derde partijen.

6. Datalekken

Ondanks dat Park Lingezegen er alles aan doet om persoonsgegevens goed te beveiligen kan het voorkomen dat persoonsgegevens per ongeluk in verkeerde handen komen of terecht dreigen te komen. Park Lingezegen heeft als uitgangspunt dat het lek zo snel mogelijk wordt gedicht, de schade voor betrokkenen zo beperkt mogelijk gehouden en herhaling te voorkomen. Denkt u een datalek ontdekt te hebben in onze systemen, meld dit dan bij de Parkorganisatie.

7. Google Analytics

Voor de analyse van het verkeer op de website van Park Lingezegen wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. We verzamelen enkel niet-persoonsgebonden gegevens die gebruikt worden voor analyses om onze website verder te optimaliseren. Wanneer een bezoeker op de website komt wordt er een cookie achtergelaten. Deze cookies zijn te allen tijde te verwijderen via de instellingen in uw webbrowser.

8. Nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van Park Lingezegen. Deze nieuwsbrief sturen wij naar onze medewerkers en personen die uitdrukkelijk hebben aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich hiervoor kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

9. Recht om vergeten te worden

U heeft op ieder moment het recht om de persoonsgegevens die van u zijn opgeslagen, in te zien. U kan ons ook altijd verzoeken deze persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Voor meer informatie en vragen over uw persoonsgegevens kan u contact op nemen via info@parklingezegen.nl.

10. Meer informatie, klachten en vragen

Als u naar aanleiding van dit privacystatement nog vragen heeft, aanvullingen of u heeft een klacht over de wijze waarom de Parkorganisatie omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u met ons contact opnemen.

 

Heeft u een klacht en komen wij er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via autoriteitpersoonsgegevens.nl.

11. Tot slot

Park Lingezegen kan te allen tijden wijzigingen aanbrengen in de Privacystatement. De meest recente versie vindt u op deze webpagina.

 

Mei 2018

nieuwsbrief

nieuwsbrief

facebook

facebook-vind-ons-leuk

×