Geschiedenis van een groene long van formaat tussen Arnhem en Nijmegen

Een landschapspark met het formaat van Park Lingezegen ligt er niet zomaar. Er gingen jaren van planning en aanleg aan vooraf. In vogelvlucht nemen we je mee langs een aantal belangrijke momenten in de totstandkoming van wat nu Park Lingezegen is.

Jaren ’50 tot jaren ’80: Verstedelijking van de regio.

Vanaf de jaren ’50 tot de jaren ’80 wordt er flink gebouwd in de regio Arnhem-Nijmegen. Arnhem steekt de Rijn over en Nijmegen de Waal. Ook Elst, Bemmel en Huissen breiden steeds verder uit. Door al deze ruimtelijke expansie dreigt het landelijk gebied van de Over-Betuwe volledig te verstedelijken. Een grote stadsregio zonder ruimte voor groen ligt op de loer. Als reactie op de mogelijke verstedelijking wordt er gekeken naar hoe het groene karakter van de regio geborgd kan worden. Daarmee krijgen de eerste gedachten voor een groene long tussen Arnhem en Nijmegen vorm.

1993: eerste ideeën ontstaan

De eerste ideeën voor Park Lingezegen ontstaan al rond 1993, naar aanleiding van de Vinex, de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, van het Rijk. Het plan van Vinex was: compact bouwen en zorgen voor een uitloopgebied buiten de wijk en de stad. Dat leidt tot ideeën voor de ontwikkeling van een groene zone tussen Arnhem en Nijmegen. Pas tien jaar later wordt het idee van een landschapspark echt op de kaart gezet en verder uitgewerkt.

2008: hoofdlijnen vastgesteld in Masterplan

In 2008 resulteert dit in een Masterplan Park Lingezegen, waarin het ruimtelijk ontwerp van het park op hoofdlijnen is vastgelegd. Het Masterplan biedt de basis voor het maken van het bestemmingsplan, geeft richting aan de grondverwerving en –exploitatie en aan concrete inrichtingsplannen.

2008: samenwerking vastgelegd in bestuursovereenkomst

Op 3 juli 2008 ondertekenen de gemeente Lingewaard, gemeente Overbetuwe, Stadsregio Arnhem Nijmegen, Staatsbosbeheer, Waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland een bestuursovereenkomst. In die overeenkomst liggen de voorwaarden, uitgangspunten en afspraken voor de samenwerking vast. De gemeente Arnhem sluit iets later aan en tekent de bestuursovereenkomst op 9 oktober 2009. De gemeente Nijmegen geeft aan wel financieel bij te willen dragen, maar neemt vooralsnog niet deel in de organisatie.

2009: start planologische procedures

Na het sluiten van de bestuursovereenkomst gaan de planologische procedures van start. Deze procedures moeten zijn doorlopen voor de werkzaamheden en de samenwerking met private partijen plaatsvinden. Onder deze procedures vallen bijvoorbeeld het maken van een bestemmingsplan, het uitwerken van een structuurvisie en het opstellen van een Milieueffectrapportage (MER).

Tijdens verschillende inspraakronden kunnen belanghebbenden, zoals de bewoners van het gebied, meedenken over de inrichting en hun mening geven over de plannen.

2009: doorontwerpen gemaakt

Terwijl de planologische procedures lopen maken de landschapsarchitecten van Veenenbos & Bosch, Abe Veenstra, Feddes/Olthof en Dienst Landelijk Gebied begin 2009 voor elk deelgebied een doorontwerp op basis van het Masterplan.

2010: Milieueffectrapport (MER) aanvaard

Een milieueffectrapportage is verplicht voor landinrichtingsplannen van de overheid. Het geeft weer wat de effecten van deze plannen zijn op het milieu. Eind 2008 stemmen Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en de gemeenteraad van Overbetuwe in met de Startnotitie MER. In 2009 en begin 2010 werken twee adviesbureaus, DHV en SAB, verder aan het MER en de intergemeentelijke structuurvisie (ISV). Begin 2010 aanvaarden de gemeenteraden van Overbetuwe en Lingewaard het MER.

2010: oprichting openbaar lichaam

In de bestuursovereenkomst besluiten de verschillende partijen tot de oprichting van een openbaar lichaam zodat besluitvorming en uitvoering voor het park bij één partij komt te liggen. Op 1 december 2010 wordt dit openbaar lichaam Park Lingezegen opgericht om het park te realiseren en te beheren. Het openbaar lichaam werkt onder mandaat van de deelnemende partijen.

2010: uitvoering Masterplan

Sinds 2010 bestaat er ook een zelfstandige parkorganisatie die de plannen in het park slagvaardig ter hand neemt. Deze parkorganisatie zorgt ervoor dat de inrichtingsactiviteiten uit het Masterplan uitgevoerd worden.

2012: bestemmingsplannen vastgesteld

Volgend op het MER worden in 2010 voorontwerpbestemmingsplannen opgesteld. Dit leidt tot twee aparte bestemmingsplannen voor de gemeente Overbetuwe en Lingewaard, die beide in 2012 worden vastgesteld.

 2016: van inrichting naar gebruik

In 2016 is de basisuitrusting van Park Lingezegen bijna klaar. Links en rechts wordt nog gewerkt, maar bovenal raakt Park Lingezegen steeds meer in gebruik: mensen wandelen en fietsen, organiseren activiteiten en evenementen.

2020: Park Lingezegen is klaar maar nooit af

In 2020 zijn spoorbrug Hoge Noot en het Plaksche Veld als laatste onderdelen van de basisuitrusting afgerond. Daarmee gaat Park Lingezegen een nieuwe fase waarbij de focus komt te liggen op het beheer en de doorontwikkeling van Park Lingezegen. Samen met het lokale netwerk wordt Park Lingezegen verder ontwikkeld tot een levendige groene long tussen