Ontwikkelen

Park Lingezegen is klaar maar nooit af. Samen met onder andere ondernemers, verenigingen, stichtingen, kennisinstellingen, onderwijs en overheden uit de regio Arnhem-Nijmegen werken we door aan een levendig en beleefbaar Park Lingezegen.

Samen werken aan Lingezegen

Nieuwe ontwikkelingen die het park raken of in het park plaats (kunnen) vinden vallen onder de doorontwikkeling van Park Lingezegen. Samen met initiatiefnemers kijken we naar de (on)mogelijkheden en haalbaarheid van hun initiatief in Park Lingezegen. Wanneer het mogelijk is om een initiatief een plek te bieden in Park Lingezegen helpen we initiatiefnemers waar mogelijk bij de realisatie.

Uitgangspunten & Kwaliteitskaders

Voor ontwikkelingen binnen Park Lingezegen zijn verschillende uitgangspunten en (ruimtelijke) kaders waar het initiatief binnen moet passen.

Uitgangspunten

  • Het initiatief of de ontwikkeling past binnen minimaal één, en bij voorkeur meerdere, van de thema’s van Park Lingezegen.
  • Het initiatief of ontwikkeling draagt bij aan de levendigheid en beleefbaarheid van Park Lingezegen.
  • Het initiatief of de ontwikkeling is (deels) openbaar toegankelijk.

Ruimtelijke Kaders

Mogelijke (ruimtelijke) ontwikkelingen worden altijd getoetst aan de geldende bestemmingsplannen, beleids- en kwaliteitsregels zoals het masterplan, structuurvisie, bestemmingsplan, kwaliteitskader bebouwing. De formele toets wordt uitgevoerd door de gemeente waarbinnen het initiatief plaats zal vinden.

Alle ruimtelijke- en kwaliteitskaders zijn terug te vinden op de pagina ‘Kwaliteitskaders Park Lingezegen‘.

Gerealiseerde Projecten

Park Lingezegen is betrokken bij meerdere projecten en initiatieven opgezet door één van onze partners die een bijdrage leveren aan de levendigheid en beleefbaarheid van Park Lingezegen. Wil je weten wat zoals in het park gerealiseerd is? Neem dan een kijkje bij een greep uit onze projecten!

Bekijk een greep uit de projecten

Strategie & Visie

Als parkorganisatie zijn we al partner of belanghebbende betrokken bij verschillende langlopende trajecten die de ontwikkeling van het park raken of beïnvloeden. Het gaat daarbij om projecten over bijvoorbeeld de versteviging van de parkranden langs (nieuwe) woonwijken en de aansluiting bij het Groen-Blauw raamwerk van uit de Groene Metropool Regio. Zo werken we constant aan een toekomstbestendig Park Lingezegen met aandacht voor ruimte-, klimaat- en energievraagstukken. Bij al deze trajecten staat de functie van Park Lingezegen als groene buffer in de stadsregio Arnhem-Nijmegen centraal.

Wat is jouw idee voor Park Lingezegen?

Heb je een idee wat Park Lingezegen mooier, leuker of beter maakt? Dan komen we graag met je in contact. We verkennen graag met je wat de mogelijkheden voor jouw idee of initiatief in Park Lingezegen zijn!

Contact