Organisatie & Organisatiestructuur

Op deze pagina vind je meer informatie over hoe Park Lingezegen georganiseerd is als Gemeenschappelijke Regeling, bestuurlijk geborgd is en hoe de parkorganisatie werkt.

Gemeenschappelijke regeling Park Lingezegen

Park Lingezegen is een gemeenschappelijke regeling. In deze gemeenschappelijke regeling nemen de Gemeente Arnhem, Gemeente Overbetuwe, Gemeente Lingewaard en Gemeente Nijmegen deel. De Parkorganisatie is gemandateerd om de uitvoering van de werkzaamheden voor de gemeenschappelijke regeling uit te voeren.

De Parkorganisatie heeft tot doel de realisatie en coördinatie van het beheer van Park Lingezegen op basis van het Beheerplan Park Lingezegen en het Masterplan én het exploiteren van natuurgronden en een evenemententerrein en het stimuleren van doorontwikkeling in het Park.

Bestuur & Directeur

Aan het hoofd van de parkorganisatie staat de directeur. De directeur heeft als taak het in goede banen leiden van de organisatie en legt verantwoording af over de (financiële) resultaten aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen.

Algemeen bestuur (AB)

Het Algemeen bestuur bestaat uit acht leden plus de directeur. Iedere gemeente vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen levert twee wethouders die plaats nemen in het Algemeen Bestuur. Het voorzitterschap rouleert elke twee jaar. Omstebeurt wordt een voorzitter aangesteld uit een grondgebiedgemeente (Overbetuwe of Lingewaard) en een niet-grondgebiedgemeente (Arnhem of Nijmegen). Het Algemeen Bestuur werkt kaderstellend voor het beleid van de Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen en stelt de begroting en jaarrekening vast. Per jaar vergadert het Algemeen bestuur in ieder geval één maal. 

Dagelijks bestuur (DB)

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vier leden plus de directeur. Iedere gemeente in de Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen levert één wethouder die plaatsneemt in het dagelijks bestuur van Park Lingezegen. . Omstebeurt wordt een voorzitter aangesteld uit een grondgebiedgemeente (Overbetuwe of Lingewaard) en een niet-grondgebiedgemeente (Arnhem of Nijmegen). Het Dagelijks Bestuur bewaakt de uitvoering van het gestelde beleid en heeft een controlerende rol op de beheer- en netwerkorganisatie van Park Lingezegen. Wanneer er beslissingen over de uitwerking van het beleid zijn die de beslissingsbevoegdheid van het Dagelijks Bestuur overstijgen worden deze door het Dagelijks Bestuur geagendeerd bij het Algemeen Bestuur. Per jaar vergadert het Dagelijks Bestuur minimaal drie maal.

Parkorganisatie

De parkorganisatie is een beheer- en netwerkorganisatie welke draait op drie pijlers: de afdelingen Doorontwikkeling, Netwerk & Events en Fysiek & Sociaal beheer. Deze drie afdelingen worden ondersteund door een afdeling Staf. In de Staf zitten financiën, communicatie, secretariaat en juridische zaken geborgd.

Fysiek & Sociaal beheer

Een park van 1700 hectare heeft beheer nodig. Het gaat hierbij om zowel fysiek beheer (het beheer van de groene buitenruimte) als sociaal beheer (Gastheerschap en toezicht). Het fysieke beheer wordt zo veel mogelijk met lokale partijen gedaan. Zo kunnen zij bijdragen aan ‘hun’ stukje Park Lingezegen en wordt de betrokkenheid bij het park verhoogt.

Het sociaal beheer vormt een belangrijke schakel in het levendig en beleefbaar houden van Park Lingezegen. Daarbij gaat het om zowel het optreden als gastheer van het park als het houden van toezicht. Iedereen moet zich welkom en veilig voelen in Park Lingezegen en daar draagt het sociaal beheer een belangrijke bijdrage aan. 

Doorontwikkeling

Park Lingezegen is klaar maar nooit af. Veel inwoners en ondernemers uit de stadsregio Arnhem-Nijmegen willen iets met of in Park Lingezegen. De afdeling Doorontwikkeling staat aan de lat voor de verdere ontwikkeling van Park Lingezegen met het lokale netwerk.

Netwerk & Events

De afdeling Netwerk & Events werkt aan een levendig en beleefbaar Park Lingezegen. Dat doet deze afdeling door te zorgen voor reuring (events, activiteiten en initiatieven) in samenwerking met mensen die werken, wonen en recreëren in Park Lingezegen (het lokale netwerk).

Staf

Naast de drie afdelingen die de pijlers in de beheer- en netwerkorganisatie vormen is er ook een afdeling Staf. Vanuit de Staf wordt alles op het gebied van financiën, juridisch advies, communicatie en HRM geregeld (Backoffice).