Voornemen tot het aangaan van een opstalovereenkomst

Park Lingezegen is voornemens om met KPN een overeenkomst tot een recht van opstal te sluiten (verlenging van een bestaande overeenkomst) voor een perceel op De Park. De zendmast is reeds geruime tijd op het perceel aanwezig, de onderliggende opstalovereenkomst verloopt eind februari. Het gaat om het perceel Elst, sectie P, nummer 679 ter grootte van 11m2.

Didam-arrest

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het Didam-arrest gewezen. Uit dit arrest volgt dat een overheidslichaam bij het aangaan en uitvoeren van privaatrechtelijke overeenkomsten de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en daarmee het gelijkheidsbeginsel in acht moet nemen. De parkorganisatie is daarmee verplicht om (potentiële) gegadigden mee te laten dingen en op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria een selectie te maken. Het plaatsingsplan van zendmasten in de gemeente Overbetuwe is in het verleden gehanteerd en deze mast is daarmee in overeenstemming. Het gaat overigens om de gronden onder de mast, waarmee KPN zich toegang kan verschaffen tot de mast.

Bent u het hier niet mee eens?

Als u als belanghebbende het niet eens bent met het voornemen dat de parkorganisatie samen met KPN een nieuwe opstalovereenkomst gaat sluiten dient u uiterlijk 15 februari 2023 uw bezwaar gemotiveerd toe te lichten. U kan uw correspondentie sturen naar info@parklingezegen.nl onder vermelding van ‘Bezwaar opstalrecht zendmast KPN De Park’.

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans hebt u uw rechten daarop verspeeld.

 

Misschien vind je deze berichten ook interessant