logo

Kaders ontwikkeling Het Hoogeveld

Voornemen tot het aangaan van een overeenkomst betreffende de  locatie Het Hoogeveld aan de Breedlersestraat te Elst.

Park Lingezegen gaat de locatie ‘Het Hoogeveld’ ontwikkelen en hiertoe overeenkomsten met de Herenboeren sluiten. Dit is het voormalige perceel ‘AM wonen’ aan de Breedlersestraat 6a in Elst, kadastraal bekend als gemeente Elst, sectie R, nummer 339 ter grootte van ca. 5,6 ha. Voor de ontwikkeling zijn onderstaande kaders in acht genomen. 

Participatieproces

In de afgelopen periode, lopende vanaf 2020, hebben er gezamenlijke en individuele gesprekken plaatsgevonden met diverse initiatiefnemers die belangstelling hebben getoond om mee te denken in deze ontwikkeling. Verder zijn er informatiesessies met aanwonenden, belanghebbenden en grondeigenaren geweest.

Kaders en uitgangspunten

Voor de ontwikkeling van deze locatie zijn vooraf kaders en uitgangspunten geformuleerd. Deze zijn verderop op deze pagina terug te vinden.

Op basis hiervan heeft het Dagelijks Bestuur van Park Lingezegen tijdens haar vergadering van 22 september jl. haar voorkeur uitgesproken om, voor het ontwikkelen van de locatie Het Hoogeveld, de samenwerking met Herenboeren voor de komst van een Herenboerderij verder te onderzoeken en invulling te gaan geven.

Didam-arrest

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het Didam-arrest gewezen. Uit dit arrest volgt dat een overheidslichaam bij het aangaan en uitvoeren van privaatrechtelijke overeenkomsten de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en daarmee het gelijkheidsbeginsel in acht moet nemen. De parkorganisatie is daarmee verplicht om (potentiële) gegadigden mee te laten dingen en op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria een selectie te maken. Gedurende het proces van ontwikkeling van deze locatie zijn hiervoor kaders opgesteld en is hierop getoetst. De Herenboeren zijn naar het oordeel van Park Lingezegen de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor het sluiten van een overeenkomst tot verhuur en/of (erf)pacht

Bent u het hier niet mee eens?

Als u als belanghebbende het niet eens bent met het voornemen dat de parkorganisatie samen met de initiatiefnemer Herenboeren deze locatie verder invulling gaat geven en hiervoor benodigde overeenkomsten gaat sluiten dient u uiterlijk binnen 20 dagen na publicatie van deze mededeling uw bezwaar gemotiveerd toe te lichten. U kan uw correspondentie sturen naar info@parklingezegen.nl onder vermelding van ‘Bezwaar ontwikkeling en ingebruikgeving Het Hoogeveld’. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans hebt u uw rechten daarop verspeeld.

Kaders

Rekening houdend dat het initiatief zo goed mogelijk past binnen de gebieden zoals deze zijn ingericht, namelijk Landbouwland en Buitens. Ook de kwaliteitskaders die zijn vastgesteld zijn voor ons van belang. Deze volgende kwaliteitskaders worden meegegeven:

Overige kaders die zijn meegegeven:

 • Uitgangspunt is dat de gronden in eigendom blijven van Park Lingezegen. Met initiatiefnemer(s) worden contractuele afspraken vastgelegd. Deze vorm staat nog niet vast.
 • Er zijn op deze kavel mogelijkheden voor 2 bouwrechten.
 • Zoveel mogelijk beperking van (verkeer)overlast voor de omgeving.
 • Uitwerking van het ontwikkelplan is onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeente Overbetuwe.
 • Ontwikkeling van deze locatie zal een planologische procedure met zich meebrengen.
 • De locatie dient zo veel mogelijk openbaar toegankelijk te blijven.
 • De jaarlijkse opbrengst van deze locatie dient 40.000 euro per jaar te zijn, een en ander afhankelijk van een nog uit te voeren taxatie.

 

Vanuit de omgeving:

 • Blijf bij de vastgestelde kaders Landbouwland/Buitens en hun eigen identiteit. Ontwikkelingen die niet hierbinnen passen horen niet op deze locatie thuis, maar elders;
 • De Breedlersestraat is al jaren onderwerp van gesprek. Ontwikkeling zal impact hebben op de verkeersintensiteit/verkeersveiligheid. Ook moet er aandacht zijn voor evt. piekmomenten en de verkeersveiligheid hierbij. Verkeer is een belangrijk aspect bij de verdere uitwerking van het plan;
 • Bewoners willen geen 24/7 activiteiten op deze locatie (avonden/weekenden). Zij stellen de huidige rust en ruimte zeer op prijs;
 • Woningbouw op het voorerf is geen belemmering, mits er een goede groene inpassing bij hoort.

Agenda

nieuwsbrief

nieuwsbrief

facebook

facebook-vind-ons-leuk

×